Landgoed Heeswijk

Kasteel Heeswijk vormt met het omliggende landgoed, genaamd Landgoed Heeswijk, een waardevolle groene parel binnen de gemeente Bernheze. Het Landgoed ligt te midden van een dynamische omgeving waarin ruimtelijke ontwikkelingen zijn gepland. Deze ontwikkelingen, zoals de verbreding van de N279 en de inrichting van het Dynamisch Beekdal van de Aa, hebben ook ruimtelijke invloed op Landgoed Heeswijk.

Contour van Landgoed Heeswijk

ELINGS is gevraagd om een landschapsvisie op te stellen voor de revitalisering van Landgoed Heeswijk. Op basis van een landschapsvisie kunnen keuzes gemaakt worden bij ontwikkelingen die effect hebben op het Landgoed (zoals de inpassing van de verbreding N279), waarbij gelijktijdig met de ontwikkeling de ruimtelijke eenheid en de ruimtelijke kwaliteit van het Landgoed behouden en versterkt worden.

 

 

 

 

Werkwijze

Om te komen tot een duurzame landschapsvisie voor Landgoed Heeswijk is het gebied vanuit diverse invalshoeken bekeken, en hebben we overheden (provincie, gemeente, waterschap), de verschillende eigenaren en belanghebbenden (horeca exploitant, huismeester) in het proces betrokken. Individuele gesprekken en gezamenlijke presentaties maken onderdeel uit van de werkwijze om alle ideeën, visies en wensen voor het landgoed uit te wisselen. Ook zijn de reeds opgestelde notities en documenten bestudeerd. Daarnaast bestudeerden we de plek, haar verleden, haar mogelijkheden en onmogelijkheden vanuit ons perspectief. Gedurende de tijd zijn uitgangspunten aangepast waardoor in maart 2015 de Landschapsontwikkelingsvisie 2.0 aan de betrokkenen is gepresenteerd.

Landschapsvisie voor hele landgoed

Landschapsvisie

Op basis van de analyse van de huidige situatie, notities en de gevoerde gesprekken is de landschapsvisie opgesteld. Het doel van deze visie is Landgoed Heeswijk duurzaam in stand houden en de sterke punten verder uit werken/benutten:

 • Lanen zijn belangrijke structuurdragers; ze vormen het raamwerk van Landgoed Heeswijk.
 • Routing is een belangrijk aspect voor de herkenbaarheid en beleving. Aandacht voor hoofdentree (Zuid-Willemsvaart/N279) en achter entree (Gouverneursweg) – voorzien van parkeerplaatsen, bewegwijzering en duidelijke routing. Verbinding tussen alle delen van het landgoed én omliggende kernen.
 • Water heeft het gebied gevormd én belangrijk onderdeel voor de beleving. Aandacht voor aanpak bruggen, stromend water en ervaren Landgoed Heeswijk vanaf het water.
 • Natuurontwikkeling afstemmen op landschapsopbouw: de Aameander vormt een duidelijk onderscheid tussen een natuurlijke zijde (zuid) en cultuurlijke zijde (noord). Kasteel Heeswijk ligt als centraal element tenmidden van beide werelden.
 • Dit topmonument moet beter zichtbaar worden voor passanten zonder de sfeer en intimiteit rondom Kasteel Heeswijk aan te tasten door herstel zichtrelatie Kasteel Heeswijk-N279.
 • Educatie is onderdeel van de landgoed doelstelling. Het verhaal van Landgoed Heeswijk kan worden verteld aan de hand van drie tijdslijnen, die tevens een sterke ruimtelijke component hebben en verwerkt worden in het landschap.
 • Inpassing N279 biedt ruimte voor:
  • de ontwikkeling van (aanvullende) parkeermogelijkheden.
  • nieuwe markering entree (pilaren verzetten en herstellen) inclusief verlichting
  • inrichting wandelroute verbindende laan op basis van het ‘Brabantse spoor’
  • kathedraal vormaccent gevormd door boomkronen van de hoofdoprijlaan accentueren

 

Periode: 2014-2015

Locatie: Heeswijk-Dinther

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant